Pártolói Klub ÁSZF

Amennyiben ön a BDZ Pártolói Klub tagja, tagságával összefüggésben az Alapítvány az alábbi adatait kezeli:

Név; cím; e-mail-cím; telefonszám; támogatás mértéke/támogatói fokozat; jegyvásárlási történet; belépési ideje; név; lakcím; jelszó; születési év, hó, nap; klubtagság lejárata; partner neve (ha ezt Ön vagy az Ön partnere megadta részünkre)

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) („szerződés teljesítése”) illetve c) pontja („jogi kötelezettség teljesítése”), figyelemmel arra, hogy a támogatói klubhoz való csatlakozással Ön és az Alapítvány között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig az Alapítványt adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik.

Jelen pont szerinti adatait a szerződés teljesítését követő 5 évig, a BDZ adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a BDZ számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a BDZ Pártolói klub kijelölt adatkezelője, a BDZ részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, illetve a BDZ online fizetési szolgáltatója férhetnek hozzá.

Jelen ÁSZF szerinti jogviszony a befizetés napján indul, és határozatlan időre jön létre, ugyanakkor az ön Pártolói Klubtagsága megszűnik, amennyiben a lejártáig (azaz legkésőbb a klubtagság 365. napján) nem fizeti be az adott évre eső támogatás összegét. Önnek bármikor jogában áll megszűntetni klubtagságát, amennyiben arról 30 napos felmondási idővel írásban értesíti az Alapítványt. Ugyanakkor jogában áll a klubtagság megszűntét követően újra indítani tagságát azzal, hogy befizeti a támogatási díj összegét.

Jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, a vitás kérdésekre a magyar bíróságnak van kizárólagos joghatósága.

A Pártolói Klubbal kapcsolatos ügyekben az alábbi cím nyújt felvilágosítást:

e-mail: bdzklub@bdz.hu

Tel: 322-1488

Személyesen: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. IV. épület