Adatvédelem

Tájékoztató a Budafoki Dohnányi Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) adatkezelési eljárásáról

A Budafoki Dohnányi Zenekar (továbbiakban: BDZ) az Ön személyes adatai BDZ általi kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 13. cikkében foglaltak szerint.

A BDZ, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési Tájékozató tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységévelkapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályosnemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaibanmeghatározott elvárásoknak. A BDZ fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Ez esetben az esetleges változásokról a www.bdz.hu honlapon értesíti az értintetteket.

A BDZ elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A BDZ a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

1.1 Weboldal regisztráció

Tájékoztatjuk, hogy amikor Ön, mint felhasználó és úgyis, mint a személyes adatok kezelésében érintett személy (érintett), az BDZ, mint adatkezelő által fenntartott és üzemeltetett www.bdz.hu honlapot (a továbbiakban: honlap/weboldal) meglátogatja, vagy a honlapon elérhető szolgáltatásunkat igénybe veszi, akkor a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük az Ön által megadott, illetve az Ön tevékenységének függvényében általunk megismert személyes adatait.

Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunk – elsődlegesen a BDZ szolgáltatásai színvonalának emelése, illetve biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében – „sütiket” (cookie) használ. A honlap/weboldal felkeresésével kisméretű fájlok, úgynevezett „süti”-k vagy (idegen nyelvű kifejezéssel élve) „cookie”-k kerülhetnek az Ön számítógépére, vagy arra a technikai eszközre, amelyen keresztül Ön a weboldalt felkereste. A „sütik” használatával kapcsolatos külön tájékoztatót a honlapon érhetik el.
Tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon használt „sütik” nem kezelnek személyes adatot.

Amennyiben Ön a BDZ honlapján regisztrál, úgy a BDZ az Ön alábbi adatait kezeli a weboldal használatával összefüggésben:
név; lakcím; telefonszám; e-mail-cím; jelszó;

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése“) A weboldalra vonatkozó felhasználási feltételek elérhetőek a https://bdz.hu/adatkezelesi-tajekoztato weboldalon.

Jelen pont szerinti adatait a regisztráció törléséig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a BDZ kijelölt munkavállalói, a BDZ részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek (adatfeldolgozók) férhetnek hozzá.

1.2 Hírlevél / Direkt marketing

Amennyiben Ön ahhoz hozzájárul, úgy a BDZ az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az Ön alábbi adatait kezeli közvetlen üzletszerzés, direkt marketing tevékenységgel összefüggésben:
név; lakcím; telefonszám; e-mail-cím;

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön direkt marketing, illetve közvetlen üzletszerzéshez való hozzájárulása nem feltétele annak, hogy a BDZ-vel szerződést kössön. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Weboldal: www.bdz.hu
E-mail-cím: info@bdz.hu
Telefon: +36 1 3221488

Személyesen: Budafoki Dohnányi Zenekar művészeti titkársága (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. IV. épület)

Jelen pont szerinti adatait a direkt marketing anyagok küldésével kapcsolatos hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a BDZ kijelölt munkavállalói, a BDZ részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek (adatfeldolgozók), és a BDZ direkt marketing anyagainak kiküldésével foglalkozó jogi személyek férhetnek hozzá.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által megadott adatokat, illetve a BDZ-től korábban vásárolt jegyek vagy igénybe vett szolgáltatások alapján keletkezett adatokat arra a célra is felhasználjuk, hogy Önnek az Ön személyes preferenciáinak megfelelő marketing anyagokat küldjünk. A fenti tevékenység során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra.

1.3 Jegy- és bérletvásárlással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön a BDZ-től a honlapon vagy egyéb módon (partnerein kerüsztül – pl. Müpa, Interticket) közvetlenül jegyet vagy bérletet vásárol, és ehhez megadja személyes adatait, úgy ezzel összefüggésben a BDZ az alábbi adatait kezeli:

név; lakcím; telefonszám; e-mail-cím; adószám; bankszámlaszám; korábbi vásárlásokra és azok teljesítésére vonatkozó adatok; érdeklődési körök

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése“) illetve c) pontja (“jogi kötelezettség teljesítése“), figyelemmel arra, hogy egy jegy vagy bérlet megrendelésével Ön és a BDZ között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig a BDZ-t adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik.

Jelen pont szerinti adatait a szerződés teljesítését követő 5 évig, a BDZ adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a BDZ számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a BDZ kijelölt munkavállalói, a BDZ részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, a jegyértékesítésben résztvevő partnerek illetve a BDZ online fizetési szolgáltatója férhetnek hozzá.

1.4 BDZ Pártolói klub

Amennyiben Ön a BDZ Pártolói klubjának tagja, úgy tagságával összefüggésben a BDZ az alábbi adatait kezeli:

Név; cím; e-mail-cím; telefonszám; támogatás mértéke/támogatói fokozat; jegyvásárlási történet; belépés ideje; jelszó; születési év, hó, nap; klubtagság lejárata; partner neve (ha ezt Ön vagy az Ön partnere megadta részünkre)

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése“) illetve c) pontja (“jogi kötelezettség teljesítése“), figyelemmel arra, hogy a támogatói klubhoz való csatlakozással Ön és a BDZ között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig a BDZ-t adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik.

Jelen pont szerinti adatait a szerződés teljesítését követő 5 évig, a BDZ adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a BDZ számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a BDZ Pártolói klub kijelölt adatkezelője, a BDZ részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, illetve a BDZ online fizetési szolgáltatója férhetnek hozzá.

1.5 Törzsvásárlói programmal kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön a BDZ Törzsvásárlói programjának tagja, úgy tagságával összefüggésben a BDZ az alábbi adatait kezeli:

Név; cím; e-mail-cím; telefonszám; jegyvásárlási történet; hűségprogram kártyaszáma; belépési ideje; pontszám; érdeklődési körök; születési év, hó, nap

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése“) illetve c) pontja (“jogi kötelezettség teljesítése“), figyelemmel arra, hogy a támogatói klubhoz való csatlakozással Ön és a BDZ között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig a BDZ-t adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik.

Jelen pont szerinti adatait a szerződés teljesítését követő 5 évig, a BDZ adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a BDZ számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a BDZ kijelölt munkavállalói, a BDZ részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, a jegyértékesítésben résztvevő partnerek illetve a BDZ online fizetési szolgáltatója férhetnek hozzá.

1.6 Próbajátékkal kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön a BDZ próbajátékára jelentkezik, úgy tagságával összefüggésben a BDZ az alábbi adatait kezeli:

Név; cím; e-mail-cím; telefonszám; születési év, hó, nap; anyja neve; valamint az életrajzában az ön által megadott egyéb személyes adatok, pl. tanult hangszer, versenygyőzelmek, iskolák, nyelvtudás, stb.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése“) illetve c) pontja (“jogi kötelezettség teljesítése“), figyelemmel arra, hogy a próbajátékra való jelentkezéssel Ön és a BDZ között szerződés jön létre.

Jelen pont szerinti adatait a szerződés teljesítését követő 5 évig, a BDZ adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a BDZ számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Amennyiben ön hozzájárul, úgy adatait felhasználjuk arra, hogy önt egy sikertelen próbajáték után is megkeressük esetleges alkalmi munkalehetőségekkel.

Jelen pont szerinti adataihoz a BDZ kijelölt munkavállalói, illetve a BDZ részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

1.7 Dohnányi Akadémiával kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön a Dohnányi Akadémiára jelentkezik, úgy tagságával összefüggésben a BDZ az alábbi

adatait kezeli:
Név; cím; e-mail-cím; telefonszám; születési év, hó, nap; anyja neve; valamint az életrajzában az ön által megadott egyéb személyes adatok, pl. tanult hangszer, versenygyőzelmek, iskolák, nyelvtudás, stb.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése“), figyelemmel arra, hogy az akadémiára való regisztrációval Ön és a BDZ között szerződés jön létre.

Jelen pont szerinti adatait a szerződés teljesítését követő 5 évig, a BDZ adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a BDZ számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a BDZ kijelölt munkavállalói, illetve a BDZ részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

2. Az adatkezelő:

Az Ön személyes adatainak kezelője (adatkezelő): Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. (Cg. 01 09 920044, székhely: 1221 Budapest, Tóth József u. 47.)

Az adatkezelő belső adatvédelmi felelőse:
Név: Borbély Linda
E-mail-cím:adatvedelem@bdz.hu

Adatfeldolgozóink: Interticket Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Viacom Informatikai Kft., Jegymester, Expectterv, Müpa, ZAK, Klauzál, MÁK

3. Adatfeldolgozóink listája elérhető a Közzételi adatok_Adatkezelők honlapon is.

Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatait a BDZ művészeti titkárságán (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. IV. épület) illetve a BDZ által alkalmazott informatikai rendszerekben tároljuk a BDZ székhelyén található szerveren illetve felhőalapú háttértárakban.

A BDZ megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések:

A BDZ a személyes adatok védelméről a dolgozóit rendszeresen tájékoztatja írásban és oktatás keretében is.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók, a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében megteszik az érintettek alapvető jogainak érvényesülését elősegítő, vagy az adatkezelés által fenyegető – így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével járó – kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket, ideértve indokolt esetben az álnevesítés alkalmazását. Az adatbiztonsági intézkedéseket az Adatkezelő rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén megfelelően módosítja.

4. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

15. hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy a BDZ-től tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

A BDZ az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a BDZ az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

16. helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a BDZ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

17.törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a BDZ késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a BDZ pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

• amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és Ön azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

• Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

• a személyes adatokat a BDZ-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, a BDZ-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

18. adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk):Ön jogosult arra, hogy kérésére a BDZ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a BDZ ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

a BDZ-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a BDZ jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

21. tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk):Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a BDZ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a BDZ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.

22. a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk):a BDZ késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a BDZ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a BDZ, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a BDZ-t terheli.

A BDZ minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A BDZ Önt kérésére tájékoztatja e címzettekről.

Panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk):Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410;hu;ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk):Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A BDZ-vel szembeni eljárást a BDZ tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által a BDZ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a BDZ ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a BDZ-től a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon:

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás kérhető levélben (1087 Budapest, Kerepesi út 29/b) vagy emailben (adatvedelem@bdz.hu).

Panaszkezelés

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Önnek (mint érintettnek) kifogása van saját személyes adatai kezelésével kapcsolatban, vagy jogellenes adatkezelést tapasztal, a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak.

6.1.Tájékoztatjuk, hogy amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben bármilyen, Ön szerint jogellenes helyzetet tapasztal, kérjük, hogy közvetlenül értesítse az Adatkezelőt annak érdekében, hogy az esetet kivizsgálhassuk, és a jogellenes helyzet megszüntetése iránt késedelem nélkül intézkedhessünk. Adatkezelő az ilyen bejelentést követen késedelem nélkül minden, a jogszabályok által előírt, és tőle elvárható, ésszerű intézkedést megtesz az eset kivizsgálása, és a jogellenes állapot megszüntetése érdekében.

6.2.Tájékoztatjuk, hogy jogellenes adatkezelés esetében Önnek a fentiektől függetlenül lehetősége van arra, hogy az üggyel összefüggésben közvetlenül az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz forduljon jogorvoslatért:

■ Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (+36 – 1) 391-1400
Fax: (+36 – 1) 391 – 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu
Amennyiben a felügyeleti hatósággal való kapcsolatfelvételben segítségre, vagy a panaszkezeléssel kapcsolatban további tájékoztatásra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal!

6.3. Tájékoztatjuk, hogy adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén Ön – választása szerint – bírósághoz is fordulhat az Adatkezelő jogsértése miatt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az Adatkezelő székhelye, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által Önnek okozott kárért is. Jelezzük, hogy az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Hatályos: 2018. május 25. napjától